Płace w Polsce Wschodniej w 2014 roku

W 2014 roku mediana wynagrodzeń wyniosła 4 150 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak. Kwota ta była wyższa o 30% niż mediana wynagrodzeń pracowników z Polski Wschodniej.

Na potrzeby analizy zostały wydzielone dwa obszary – wschód Polski oraz pozostałe województwa. Polska Wschodnia swoim zasięgiem obejmuje pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Z definicji Polski Wschodniej wynika, że kryterium przynależności do tego makroregionu nie jest wyłącznie kryterium geograficznym, ale również ekonomicznym. Województwa te rok po akcesji do Unii Europejskiej cechowały się najniższym PKB na mieszkańca w nowej Unii Europejskiej. Dlatego region ten został objęty specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich. Czy po dziesięciu latach można mówić o konwergencji płacowej w stosunku do pozostałej części Polski?

Najwyżej opłacanymi pracownikami regionu Polski Wschodniej byli zatrudnieni na Podkarpaciu. Mediana wynagrodzeń w tym województwie wynosiła 3 300 PLN. Ex aequo na ostatnim miejscu pod względem tego kryterium znalazły się województwa lubelskie, podlaskie oraz świętokrzyskie. Nie dziwi fakt, że w pozostałej części kraju na pierwszym miejscu pod względem wysokości wynagrodzenia uplasowało się województwo mazowieckie – 5 500 PLN.

uZGEivAqNyzc_m6269290

Pracownik szeregowy pracuje 3,5 miesiąca na pensję dyrektora

Zróżnicowanie wysokości wynagrodzeń w Polsce Wschodniej nie jest zaskoczeniem, tak jak zróżnicowanie pensji na poszczególnych szczeblach zarządzania, choć jest ono w porównaniu do ogólnopolskich trendów wciąż bardzo niskie. W 2014 roku dyrektorzy w Polsce Wschodniej zarabiali o 150% więcej niż pracownicy szeregowi, a pensje kierowników były tylko dwa razy wyższe niż na stanowiskach wykonawczych.

b58929686ebcf5-645-333-95-28-658-340

Niezależnie od branży w jakiej byli zatrudnieni pracownicy, mediana wynagrodzeń nie przekraczała mediany pensji ogólnopolskich. Nawet w branży IT na wschodzie kraju co drugi pracownik zarabiał poniżej 4 000 PLN. Podobne były zarobki w bankowości i przemyśle ciężkim. Na drugim biegunie znalazły się: służba zdrowia (2 700 PLN), usługi dla ludności (2 640 PLN) oraz kultura i sztuka (2 500 PLN).

Jeśli chodzi o grupy pracowników podzielone według stażu pracy najwyższą pensje otrzymywali pracownicy w przedziale od 11-15 lat. Zatrudnieni ze stażem nie przekraczającym roku zarabiali 2 400 PLN, podczas gdy pracownicy, których staż pracy przekracza 11 lat zarabiali 3 650 PLN.

Jak wynika z powyższej analizy proces konwergencji płacowej Polski Wschodniej trwa cały czas. Po 10 latach od przystąpienia do Unii Europejskiej wciąż mamy do czynienia ze znaczącym zróżnicowaniem, nie tylko płacowym.

Informacje o badaniu:

125 624 uczestników,62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.