Inwestorów indywidualnych wciąż ubywa z GPW

2Birar33vLgmQ_689bb077 Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym ponownie spadł do najniższego poziomu w historii. Trend ten trwa od zakończenia ostatniej hossy.

W I pół. 2015 r., podobnie jak w ostatnich latach, za największą część obrotów na Głównym Rynku GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Grupa ta w I pół. 2015 r. wygenerowała 51% obrotów akcjami, podczas gdy w całym 2014 r. jej udział w obrotach kształtował się na poziomie 49%.

– Wzrost o dwa punkty procentowe świadczy m.in. o powodzeniu działań Giełdy promujących polski rynek kapitałowy za granicą. Jest to również skutek wypełnienia luki po spadku udziału OFE w obrotach na GPW – podaje warszawska giełda w komunikacie.

Udział krajowych instytucji finansowych w I pół. 2015 r. wyniósł 37%. To o jeden punk procentowy mniej niż w całym 2014 roku. W I pół. 2014 r. wśród instytucji dominowały podmioty świadczące usługi animatorów (udział na poziomie 35%), na drugim miejscu uplasowały się TFI (31%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (14%).

Aktywność inwestorów indywidualnych w całym 2014 r. wyniosła 13%. W I pół. 2015 r. ich udział w obrocie na Głównym Rynku akcji spadł do 12%.

NewConnect

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w I pół. 2015 r. odpowiadali za 79% obrotów (wzrost o dziewięć punktów procentowych w porównaniu z całym 2014 r.).

Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych w obrotach na NewConnect spadł o osiem punktów procentowych w porównaniu do całego 2014 r. i wyniósł 15%. Jest to m.in. konsekwencją tego, że niektóre kategorie inwestorów instytucjonalnych nie mogą już inwestować w spółki notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu. Wśród instytucji dominowały TFI, które w I pół. 2015 r. odpowiadały za 31% obrotów akcjami na NewConnect. Firmy odpowiadały za 19% obrotów wszystkich instytucji, a Animatorzy za 13%.

W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali 6% obrotów na rynku NewConnect (spadek o jeden punkt procentowy).

Rynek instrumentów pochodnych

Również na rynku derywatów w I pół. 2015 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 45% (spadek o jeden punkt procentowy z 46% w całym 2014 r.). Natomiast na rynku opcji ich udział wyniósł 49%, co oznacza wzrost o dwa punkty procentowe w stosunku do całego 2014 r.